مدل جدید پرده های پذیرایی دنیای وسیع و پر از طرح و نقش و نگاری دارد که هر کدام از آنها موردپسند هر سلیقه ای است که میتوان آنها را به دسته های زیر تقسیم کرد

· پرده پذیرایی سلطنتی

· پرده پذیرایی شید و رومن

· پرده پذیرایی زبرا

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store